ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ

      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 
Share