รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก บรรพชิตและคฤหัสถิ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก บรรพชิตและคฤหัสถิ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทสอบตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

ลำดับ

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

วัด/โรงเรียน

สาขาวิชา

หมายเหตุ

1

พระสัจจวัฒณ์

วชิราโณ

ฉัตรไทยแสง

ไร่เกาะต้นสำโรง

พุทธศาสตร์

 

2

นายกอบกิจ

-

เชหมื่อ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

พุทธศาสตร์

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทสอบตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สาขาวิชาปรัชญา

ลำดับ

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

วัด/โรงเรียน

สาขาวิชา

หมายเหตุ

1

สามเณรทักษิณ

-

ชินนาด

วัดสัมพันธวงศ์

ปรัชญา

 

2

นายพีระวัฒน์

-

ฉัตรไทยแสง

กศน.นครชัยศรี

ปรัชญา

 

3

นางสาวหทัยชนก

-

ปลาบู่ทอง

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

ปรัชญา

 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทสอบตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

ลำดับ

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

วัด/โรงเรียน

สาขาวิชา

หมายเหตุ

1

นายศุภวัฒน์

-

แซ่เจียง

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

ศาสนาเปรียบเทียบ

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทสอบตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

ลำดับ

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

วัด/โรงเรียน

สาขาวิชา

หมายเหตุ

1

นายธรรมสรณ์

-

มุกดา

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ศาสนาและปรัชญา

 

 

 

 

Share