พระพุทธศาสนาในภาคอีสานและล้านช้าง

พระพุทธศาสนาในภาคอีสานและล้านช้าง
        (การเขียนบทความนี้ใช้ข้อมูลที่พบในภาคอีสาน ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างเป็นระยะเวลายาวนาน ได้พบศิลาจารึกและหลักฐานที่กษัตริย์ล้านช้างได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวนมาก)ภาคอีสานเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

Share